Servo Motor & Driver

Servo คือ ระบบควบคุมที่ประกอบด้วยระบบไฟฟ้าคอนโทรล และเครื่องกล
Servo ประกอบไปด้วย
1.Servo Motor คืออุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล Servo Motor มีทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน 
1.1.DC Servo Motor 
1.2.Ac Servo Motor 
1.3.Stepping Motor
2.Servo Driver คืออุปกรณ์ที่ส่งพลังงานไฟฟ้าไปให้ Servo Motor เปลี่ยนเป็นพลังงานกล
3.Controller คืออุปกรณ์ควบคุม Servo

Visitors: 133,242